Čistilna naprava Videm

V sklopu zaščite kakovosti podtalnice Ptujskega polja smo za potrebe čiščenja komunalnih odpadnih voda v Občini Videm izdelali projekt čistilne naprave s kapaciteto 3600 PE.

Predvidena je bila postavitev tipske čistilne naprave s pritrjeno biomaso na fiksiranih in plavajočih nosilcih in je v večjem delu predfabricirana. Zaradi več faz izgradnje komunalne kanalizacije se je čistilna naprava izvedla tako, da ima tri biološke stopnje s skupno kapaciteto 3500 PE.

Prometna študija in mobilnostni načrt OPPN Novi center v Ljubljani

Izdelana je bila prometna študija in mobilnostni načrt območja OPPN Novi center, ki se nahaja v Ljubljani. V sklopu prometne študije se je analiziral prometni vpliv OPPN, v sklopu katerega je načrtovano 361 stanovanj ter center ponovne uporabe, na bližnje cestno omrežje. V mobilnostnem načrtu pa je bil podrobno analiziran tudi mirujoči, kolesarski, peš in javni potniški promet danega območja.

Prometna študija Slovenj Gradca

Za Mestno občino Slovenj Gradec je bila izdelana prometna študija s sintetičnim makro prometnim modelom in podrobno analizo mirujočega, javnega, peš in kolesarskega prometa na širšem območju mesta. Prometna študija, ki predstavlja pomemben del bodoče urbanistične zasnove mesta, je zajemala pet prometnih scenarijev in podaja predlog optimalne bodoče ureditve prometa v mestu. V sklopu izdelave prometne študije, so bile izvedene tudi obširne terenske meritve prometa. Naročnik je izrazil veliko zadovoljstvo nad izdelanimi gradivi.  

Rekonstrukcija palače KAZINA v Ljubljani, Kongresni trg

Projekt obravnava rekonstrukcijo, dozidavo in spremembo namembnosti stavbe Kazina na Kongresnem trgu 1 za potrebe Akademije za glasbo. Podjetje Lineal d.o.o. je sodelovalo pri projektu kot projektant električnih inštalacij in električne opreme.

Projektiranje električnih inštalacij in električne opreme za objekt Nacionalni inštitut za biologijo v Ljubljani

Leta 2016 se je pričelo z izdelavo projekta PGD Nacionalni inštitut za biologijo v Ljubljani, kjer je podjetje Lineal d.o.o. sodelovalo kot projektant električnih inštalacij in električne opreme. Vsi načrti so se izdelovali v BIM okolju.

Leta 2021 se ja zaključil projekt PZI. 1. etapa objekta se je predala v uporabo konec leta 2022, 2. etapa se bo predala v uporabo konec leta 2023. 

Objekt v dolžino meri 152 m in v širino 23 m. Skupna površina laboratorijev, kabinetov in servisnih prostorov je 7.000 m2 in sicer v dveh etažah: pritličje in 1. nadstropje. V tehnični etaži (streha) so strojnice klimatov, strojnice hladilnih naprav in rastlinjak.  Objekt ima lastno transformatorsko postajo in lastni rezervni vir napajanja z električno energijo. 

Povezovalna cesta R3-752/7206 Arclin – Ljubečna od km 1+800 do km 3+922 (navezava na AC priključek Celje vzhod)

Po izdelani projektni dokumentaciji je bila izvedena povezovalna cesta Arclin – Ljubečna.

Cesta se odcepi od obstoječe reg. ceste R3-752/7206 v km 1+755 na začetku kraja Ljubečna severovzhodno od avtocestnega priključka Celje vzhod, poteka proti jugu mimo naselja Ljubečna, industrijskega območja Ljubečna (nekdanja opekarna) ter mimo centra varne vožnje in se nato naveže na obstoječe krožno križišče povezovalne ceste in lokalne ceste LC 034 092 (Trnovlje pri Celju – Leskovec).

Za potrebe dostopa do industrijskega območja Ljubečna se je po dopolnitvi PGD in PZI projektne dokumentacije izvedlo še dodatno krožišče v km 2+505. Gradnja je tako obsegala povezovalno cesto v dolžini cca 1,34 km, dve enopasovni krožni križišči, priključno lokalno cesto, deviacije poljskih poti, dveh prepustov ter vso prometno in komunalno ureditev.

Uspešno sta bila opravljena komisijski in tehnični pregled. Izvedba je bila v celoti financirana iz strani Evropske Unije, Sklad za razvoj regij.

Prometna študija mesta Kranj

Izdelana je prometna študija območja občin Kranj in Šenčur, za naročnika DARS. Prometna študija je zajemala izdelavo makro modela in kapacitetno analizo ključnih križišč na območju Kranja. Izdelanih je bilo 5 prometnih scenarijev, s poudarkom na načrtovanju novega AC priključka Kranj-sever, za katerega je bila izdelana tudi prometno varnostna presoja.

Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo dostopnih cest in deviacij obstoječih cest za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača Koper

V sklopu projekta smo izdelali projektno dokumentacijo za ureditev dostopnih cest do predorov in viaduktov na 2. tiru železniške proge Divača-Koper ter ureditev deviacij obstoječih cest v trasi proge.

Projekt poleg dobrih 20 km cest različnih prečnih profilov in utrditev obsega še izgradnjo prepustov in mostov, podpornih in opornih konstrukcij, vodnogospodarske ureditve ter izvedbo meteorne odvodnje in vodovoda.

Leta 2021 je izdelana PID, NOV in BCP projektna dokumentacija dostopnih cest za potrebe izgradnje drugega tira žel. proge Divača – Koper. Uspešno so opravljeni komisijski pregledi rekonstrukcije državnih cest (DRSI), v mesecu oktobru pa sledi še tehnični pregled vseh preostalih dostopnih cest v skupni dolžini cca. 20km ter z vsemi pripadajočimi objekti (mostovi, zidovi, prepusti) in komunalno ureditvijo.

 

Rekonstrukcija regionalne ceste R1-235/0318 Petanjci – Murska Sobota (Gaj) od km 2+717 do km 3+895 z ureditvijo krožišča

PZI projektna dokumentacija je bila izdelana leta 2017 (novelacija), ob koncu leta 2019 je bila rekonstrukcija izvedena, v začetku leta 2020 izdelana PID projektna dokumentacija in cesta predana v promet.

Projektna dokumentacija je obsegala rekonstrukcijo ceste v skupni dolžini 1178m, izgradnja obojestranskega hodnika za pešce in kolesarje, kanaliziranega križišča KK1 (»T« križišče) z levozavijalnim pasom, enopasovnega krožnega križišča s premerom D=34m, kanaliziranega križišča KK3 z levozavijalnim pasom otokom za umirjanje prometa ter para avtobusnih postajališč.

V sklopu ureditve ceste se je na novo preuredila tudi vsa obstoječa komunalna infrastruktura.

Železniška proga Zidani most – Šentilj

Izvedla se je prometna ureditev izvennivojskega križanja lokalne ceste in glavne železniške proge E67 Zidani most – Maribor v Poljčanah. Ob tem se je izvedla nova cestna razsvetljava podvoza, lokalne ceste in podhoda. V sklopu projekta se je izvedlo tudi novo črpališče za meteorne vode, ki se ga je opremilo z nadomestnim električnim napajanjem in povezavo v nadzorni center vodenja.