AJKTM 2023

Naše podjetje je tudi letos podprlo že tradicionalno tekmovanje dijakov in študentov gradbeništva v gradnji mostov iz špagetov »Ali je kaj trden most? 2023«, ki ga organizirajo prizadevni študentje mariborske FGPA. Na povabilo organizatorjev je direktor Dušan Ogrizek izčrpno predstavil naše podjetje, tekmovalcem in njihovim mentorjem pa predaval o sodobnem projektiranju prometne infrastrukture.

Cesta Arclin – Ljubečna iz ptičje perspektive

 
Zaključila so se dela na povezovalni cesti Arclin – Ljubečna, katera se odcepi od obstoječe reg. ceste R3-752/7206 v km 1+755 na začetku kraja Ljubečna severovzhodno od avtocestnega priključka Celje vzhod.
 
Poteka proti jugu mimo naselja Ljubečna, industrijskega območja Ljubečna (nekdanja opekarna) ter mimo avtopoligona in se nato naveže na krožno križišče K2 (križišče povezovalne ceste in lokalne ceste LC 034092 (Trnovlje pri Celju – Leskovec).
 
Gradnja je obsegala povezovalno cesto v dolžini cca 1,34 km, dve enopasovni krožni križišči, priključno lokalno cesto, deviacije poljskih poti ter dostopno cesto k skladišču Hojnik.
 
V sklopu celotnega projekta so se izvedle tudi vodnogospodarske ureditve na dveh vodotokih, vključno z dvema novima prepustoma. Zgradila se je nova meteorna kanalizacija ter javna razsvetljava, ustrezno pa so se uredili oz. prilagodili tudi ostali obstoječi komunalni vodi.
 

DIGITAL HENKEL

Vpeljava novih tehnologij, procesov in kompetenc za celovito digitalno transformacijo.

V okviru projekta Digital Henkel bodo vpeljane digitalne in druge rešitve za digitalno transformacijo podjetja Henkel Maribor in partnerjev projekta. V poslovanje vodilnega partnerja in ostalih partnerjev bodo vpeljane nove tehnologije, procesi ter izboljšane digitalne kompetence zaposlenih. Projekt bo neposredno prispeval k optimizaciji procesov, dvigu digitalnih kompetenc, znižanju stroškov, zmanjšanju porabe energije in ogljičnega odtisa.

Vrednost projekta: 4.453.445,00 EUR

Vrednost EU financiranja: 2.115.191,32 EUR

Trajanje projekta: 1.10.2021 – 31.3.2024

Rogoznica

Prav tako se po našem projektu na Ptuju izvaja rekonstrukcija regionalne ceste R1-229 odsek 1286 Rogoznica – Senarska v skupni dolžini 500m. Ob regionalni cesti se dogradijo obojestranski pločniki s kolesarsko stezo in zamenja voziščna konstrukcija. Uredi se meteorna odvodnja, zaščiti oz. prestavi tangirane komunalne vode. Ocena investicije znaša 1.840.000€ z DDV.

Še mogoče zanimivost, projekt se vodi pod zaporedno številko 600 kar pomeni, da so se prve aktivnosti pričele že leta 2006. To je še eden tistih projektov, ko je bilo zaradi pomanjkanja finančnih sredstev in sprememb zakonodaje potrebno izdelati novelacijo projekta.

Dogoše

Po našem projektu se v Dogošah na regionalni cesti R3-710 odsek 1292 Maribor – Vurberk – Ptuj izvaja otok za umirjanje prometa. Projektna rešitev obsega izgradnjo otoka za umirjanje prometa, hodnika za pešce širine1.7m po desni strani, z ureditvijo križišča z ul. Kirbiševih in meteorno odvodnjo. Izvede se cestna razsvetljava ter zaščita in prestavitev ostalih tangiranih komunalnih vodov. Zaradi izvedbe otokov, razširitve vozišča in prekopov preko ceste se izvede še zamenjava obrabne plasti vozišča. Ocenjena vrednost investicije znaša 270.000€ z DDV.

Zadrževalnik Pekre

Dela na zadrževalniku odpadnih voda v Pekrah se končujejo.V sklopu projekta 1544 Kanalizacijski sistem v občini Maribor – aglomeracija ID29 se je izvedel tudi zadrževalnik odpadnih voda v naselju Pekre.  Objekt je dolg kar 30,1m in širok 6,0m.  Zadrževalnik sestavljata 2 zadrževalna bazena in dve črpalni komoris črpalkami 4x 20L/s. Volumen zadrževalnega dela znaša 280m3 v funkciji zadrževanja mešanih odpadnih voda (zadrževanje naliva 15min) in 50m3 zadrževanje prelitih voda.Dimenzioniranje zadrževalnika smo izvedli z dinamičnim hidravličnim modelom mešanega kanalskega sistema Pekre in Hrastje.

Razstava na GZS

 
Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala je pri GZS v čast predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije v prostorih GZS pripravila razstavni dogodek na temo DIGITALIZACIJA V GRADBENIŠTVU – ZDAJ, ki bo trajala dva meseca in sicer od 1. oktobra do 30. novembra 2021.
 
S pričujočo razstavo želijo na Zbornici gradbeništva in industrije gradbenega materiala na GZS predstaviti dosedanje dosežke pri uvajanju digitalnih platform na področju gradbenega projektiranja in načrtovanja ter operativnega izvajanja gradenj v Sloveniji s strani investitorjev ter inženirskih projektivnih in gradbenih podjetij v zadnjih letih. Slovenci kot narod smo lahko na že dosežene projekte, ki so bili izvedeni ali pa se izvajajo s pomočjo digitalnih platform, ki bodo na razstavi prikazani, zelo ponosni in se z njimi že uvrščamo ob bok digitalno usmerjenih gospodarstev EU.
 
Na razstavi se predstavi tudi naše podjetje.
 

Bonitetna odličnost

 
Bisnode Slovenija s certifikatom potrjuje, da podjetje Lineal d.o.o. izpolnjuje najvišji mednarodni standard odličnosti AAA najmanj peto leto zapored in spada v platinasti razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2021 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Platinasta odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Most v Marija Gradcu

Odprt je most čez reko Savinjo v Marija Gradcu pri Laškem. Most povezuje glavno cesto Laško – Šmarjeta s cesto Laško – Šentjur. Odslej bo torej glavnina tovornega prometa obšla središče mesta Laško in ga razbremenila.

Potres na Hrvaškem

Konec leta 2020 so se v okolici mesta Petrinja zgodili trije močnejši potresi z magnitudami 5.0, 5.2 in 6.4.

Moč potresa smo začutili tudi v Sloveniji.

Kolegi iz Zagreba, ki so gradbinci, so bili še isti dan pozvani v akcijo pregledov objektov, ki traja še danes. Skozi preglede ugotavljajo stanje in uporabnost objektov. Do današnjega dne je več kot 35.000 objektov prejelo rdečo oznako, kar pomeni, da je objekt neuporaben in ga bo potrebno zrušiti. Tako so lahko iz prve roke videli pravo stanje na terenu oz. katastrofo. Na podlagi tega so se s sodelavci iz podružnice Lineal Zagreb odločili, da bodo priskočili na pomoč. Družinam pomagajo postavljati nove dimnike in popravljati strehe.

Do danes so izpeljali 4 delovne akcije, v katerih so pomagali 13 družinam.

V akcijo popotresne pomoči pa je vključen tudi Lineal. Na predlog vodstva podjetja in v dogovoru z lokalnim komunalnim podjetjem bomo donirali CCTV pregled kanalizacijskega omrežja na področju mesta Petrinja. Pregledali bomo 15 km kanalizacije in izdelali poročilo o stanju cevovodov, ki bo v veliko pomoč v popotresni obnovi mesta. Vrednost donacije je 15.000€.