Projekt:

Bencinski servis s spremljajočim programom, parkirišča za tovorna vozila in izvedba krožišča s priključevanjem na AC priključek Fram

Oznake: Oddelek za komunalo, hidrotehniko in okoljsko infrastrukturo
 • Investitor:Shell Adria d.o.o.
 • Naročnik:Shell Adria d.o.o.
 • Izvajalec gradnje:Konstruktor d.o.o.
 • Projektant/izdelovalec:Lineal d.o.o.
 • Naziv projekta:A1 Šentilj – Srmin Odsek 0134 priključek Fram
 • Lokacija:BS Shell in parkirišča za tovorna vozila z rekonstrukcijo AC
 • Vodja projekta:Samo Peter Medved udig
 • Faza:IDZ, PGD, PZI, PID, POV
 • Datum izdelave:februar 2008 – april 2010
 • Datum izvedbe:29. 6. 2010 (otvoritev)
 • Št. projekta:766
 • Delovni nalog:25663, 25799
 • Investicijska vrednost:5.862.204,00 € z DDV, 5.568,00 € z DDV (IDZ)
 • Vrednost proj. Dok.:169.124,10 € z DDV (PGD, PZI, PZR, PID in POV)
Opis projekta
 • Nova gradnja

Po naročilu Shell Adria d.o.o., Bravničarjeva 13 Ljubljana smo izdelali projekt krožišča in priključne ceste skupaj z ureditvijo BS Shell in parkirišča tovornih vozil v Račah. Bencinski servis z oskrbnim objektom in parkirišče tovornih vozil se priključujeta na AC priključek Fram A1/0134 s krožiščem tik pred izvozno uvoznima rampama C in D.

Tehnične značilnosti

Ureditev celotnega platoja, ki se s priključno cesto priključuje na trikrako krožišče na AC priključku Fram je razdeljena na črpalko za tovorna vozila, parkirišče za tovorna vozila ter na črpalko za osebna vozila s parkiriščem za potrebe gostinskega objekta, ki je zasnovan v centru platoja. Ob vzhodnem robu parcele je predvidena izvedba parkirišča za zaposlene.

podporni in oporni objekti

 • ZID1

Ob vzhodnem robu priključne ceste k BS Shell je predvidena izvedba podpornega zidu. Obravnavani objekt je zasnovan kot težnostna konstrukcija, ki s svojo maso prevzema aktivne pritiske zaledja, hkrati pa izkorišča ugoden vpliv teže zasipnega materiala. Dolžina zidu je 97,5 m, svetla višina se spreminja od 0,55 do 1,85 m. Zid je najvišji v začetku (pri rondoju). Globina temeljenja je min. 0,80 m pod koto ureditve terena. Širina temeljev se spreminja od 1,45 m na najvišjem delu zidu do 1,0 m.

ostali objekti

 • PROTIPOŽARNI ZID

Protipožarni zid poteka ob natakalni ploščadi od katere roba je oddaljen 1,80 m. Dimenzije protipožarnega zidu so pogojene z območjem EX cone. Zid mora segati min. 0,5 m čez določeno EX cono. Skupna dolţina zidu je tako 24,0 m. Svetla višina zidu je min. 1,0 m nad terenom. Zid je debeline 0,20 m. Globina temeljenja je 0,90 m pod koto ureditve terena. V kolikor se na tej globini pojavi slabonosilna glinasta zemljina, je potrebna poglobitev temeljev ali izboljšanje tal s prodnopeščeno zemljino. Širina temelja je 0,80 m.

ostale ureditve

 • VGRADNJA CISTERN

Da se prepreči onesnaženje talnice, uporabljamo za skladiščenje tekočih goriv vkopane ležeče jeklene rezervoarje z dvojno steno

 • UREDITVE KOMUNALNIH VODOV

Preko platoja bencinskega servisa bodo potekali komunalni priključki za potrebe bencinskega servisa kot tudi opreme samega platoja. Za vsak komunalni priključek je izdelan ločen načrt, v tem načrtu povzemamo kratek opis.

 

Sodelujoče projektivne organizacije (odgovorni projektant)

 • Načrt arhitekture – ABZ arhitekturni biro (Veselin Zatezalo inţ.arh. in Salem Mesič udig) 
 • Načrt NN priključka, TK priključek in načrt javne razsvetljave plato, rondo - Pelen d.o.o. (Mitja Kovačič udie) 
 • Načrt električnih inštalacij in električne opreme – Enerko Energo Konzalting d.o.o. (Ivan Stepišnik inž. el.) 
 • Načrt strojnih hišnih inštalacij – S-projekt Darko Žalik s.p.(Darko Žalik udis) 
 • varstvo pri delu – AQS d.o.o. (Darjo Bratoš dig)
E-novice
Za najnovejše informacije in aktualne dogodke se prijavite na naše e-novice!