Družbena odgovornost

Družbena odgovornost - upoštevanje trajnostnosti

Prizadevamo si za razvoj družbe v smislu trajnostnega modela med seboj soodvisno združenih ekonomskih, ekoloških in socialnih ciljev. S trajnostnim načrtovanjem si prizadevamo za najmanjše možno ogrožanje okolja v vsaki fazi življenjskih ciklov načrtovanih objektov, varčno obravnavanje energije in virov, z najmanjšimi možnimi negativnimi vplivi na ekosisteme. Dosledno skrbimo za:

 • povečanje blaginje in kakovosti življenja vseh posameznic in posameznikov,
 • zagotavljanje enakih možnosti,
 • izboljšanje možnosti vsakega človeka za dolgo, zdravo in aktivno življenje z vlaganji v razvoj, izobrazbo, zdravje, kulturo, bivalne pogoje in druge vire za uresničevanje osebnih potencialov,
 • oblikovanje bolj dinamične in prilagodljive družbe, ki se je sposobna hitreje odzivati na izzive globalizacije in enotnega evropskega trga,
 • vzdržno povečevanje gospodarske rasti in zaposlenosti na temelju načel trajnostnega razvoja in dolgoročnega ohranjanja ekonomskih, socialnih in okoljskih ravnovesij,
 • povečanje globalne konkurenčnosti s spodbujanjem inovativnosti in podjetništva, z razširjanjem uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije ter z učinkovitim posodabljanjem in vlaganjem v izobraževanje, usposabljanje, raziskave in razvoj.

Okoljska ozaveščenost 

Podjetje vključuje skrb za okolje v:

 • razvojno strategijo in v projekte,
 • ozaveščanje zaposlenih o varstvu okolja,
 • zmanjševanje količin odpadkov,
 • racionalno rabo naravnih virov.

Sponzorstva in donacije 

 • Podjetje priznava pomembno vlogo zdravemu načinu življenja, zato dobršen del sredstev namenjamo športnim dejavnostim. Že vrsto let smo podporniki športnega društva RONDO.
 • Z donacijami in sponzorstvom vlagamo v kakovosten razvoj znanja, športa in umetnosti ter ohranjanje humanitarnih vrednot v družbi.
Družini prijazno podjetje

 

Ponosni smo na dobre odnose med zaposlenimi. Trudimo za družbeno odgovorno poslovno delovanje.

Cilj družbe  je oblikovati kulturo organizacije, ki bo s kakovostnimi storitvami učinkovita na 
tržiščih in obenem prijazna do zaposlenih, jim omogočala individualni razvoj in temeljila na kakovosti življenja in kulturi skupine. Zadovoljstvo med zaposlenimi nam predstavlja eno izmed najpomembnejših vrednot. Pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje nam predstavlja potrditev te usmeritve, saj  izkazuje družbeno odgovornost podjetja do zaposlenih in njihovih družin.

Vpeljanih imamo 13 ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja:

1. Ukrepi za varovanje zdravja.

2. Komuniciranje z zaposlenimi.

3. Komuniciranje z zunanjo javnostjo.

4. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine.

5. Brošure.

6. Možnost izrednega dela od doma.

7. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine.

8. Otroci v organizaciji / podjetju.

9. Novoletno obdarovanje otrok.

10. Otroški časovni bonus - vstop v šolo in uvajanje v vrtec.

11. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.

12. Fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda.

13. Odsotnost brez nadomestila plače zaradi izrednih družinskih razlogov.

 

E-novice
Za najnovejše informacije in aktualne dogodke se prijavite na naše e-novice!