ZAKLJUČEK DRUGE FAZE IZDELAVE CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE OBČINE PIVKA

Objavljeno 14. 5. 2018

Izdelava Celostne prometne strategije Občine Pivka je prešla v zaključek druge faze izdelave, v okviru katere so se zvrstile številne aktivnosti, ki so služile za oblikovanje različnih scenarijev urejanja prometa v prihodnosti. Izvedena anketna raziskava o potovalnih navadah prebivalcev, delavnica z lokalnimi deležniki, javna razprava z občani in izvedeni intervjuji med lokalnimi deležniki so predstavljali rdečo nit druge faze, v okviru katere so se oblikovali cilji in ciljne vrednosti ter zastavili konkretni ukrepi po posamezni zvrsti prometa.

Na podlagi zaznanih potreb okolja in prebivalcev po razvoju urbane mobilnosti ter oblikovane skupne vizije bodočega razvoja urbane mobilnosti v občini se je pristopilo k oblikovanju ukrepov, s katerimi se bo zastavljena vizija in cilji pričeli v realnem okolju uresničevati. Izbrane ukrepe smo predstavili na delavnici z lokalnimi deležniki in na javni razpravi za občane, kjer so se predstavili oblikovani ukrepi po posamezni zvrsti prometa (peš promet, kolesarski promet, javni potniški promet, mirujoči promet, motoriziran promet in trajnostna mobilnost).

Izboljšana kakovost življenja, uravnotežena prometna ponudba, učinkovita in enakopravna dostopnost za vse, izboljšana prometna varnost in razvoj atraktivnih turističnih produktov, predstavljajo vizijo bodočega razvoja urbane mobilnosti v Občini Pivka.

Najpomembnejši element v celotnem procesu izdelave Celostne prometne strategije Občine Pivka predstavlja vključevanje javnosti, saj se promet v občini načrtuje po meri in potrebah ljudi. Z njihovim aktivnim vključevanjem se bistveno povečuje kakovost, uspešnost, stroškovna učinkovitost, transparentnost, sprejetost in legitimnost celostnega prometnega načrtovanja v občini.

NAČRTOVANJE ZA LJUDI = NAČRTOVANJE Z LJUDMI

Po koncu javne razprave in izmenjavanju mnenj med prisotnimi je sledilo še zaključno dejanje – žreb treh praktičnih nagrad, katere so prejeli trije srečni nagrajenci, ki so bili izžrebani iz rok koordinatorice projekta izdelave Celostne prometne strategije za Občino Pivka, gospe Natalije Vilhar. V žrebanju je sodelovalo preko 70 pravilno izpolnjenih anket, ki so bile opremljene tudi z imenom, priimkom in naslovom izpolnjevalca. Anketna raziskava na temo potovalnih navad občanov je v občini potekala med 23. marcem in 18. aprilom 2018.

Izžrebani nagrajenci

Zložljivo mestno kolo v vrednosti 500 € je prejela Martina Kokošar, Trnje 123a, 6257 Pivka.

Zložljiv skiro v vrednosti 100 € je prejela Polona Mlakar, Snežniška cesta 1, 6257 Pivka.

Rolerje v vrednosti 50 € je prejel Branko Česnik, Parje 14, 6257 Pivka.

Srečni nagrajenci so bili obveščeni pisno po pošti, nagrade pa prejeli na javni prireditvi v okviru Občinskega praznika Občine Pivka.

ORGANIZACIJA JAVNE PRIREDITVE NA PROSTEM OB OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE PIVKA

V okviru izdelave Celostne prometne strategije za Občino Pivka se je pristopilo k organizaciji javne prireditve na prostem, katere glavni namen je ozaveščanje celotnega prebivalstva glede pomembnosti trajnostne mobilnosti za nadaljnji razvoj občine.

Prireditev z naslovom »S trajnostno mobilnostjo do medgeneracijskega druženja občanov v Občini Pivka« se je izvedla ob občinskem prazniku Občine Pivka na ploščadi Krpanovega doma. Dogodek so z različnimi aktivnostmi obeležili vrtci in osnovne šole iz občine, Policija, SPVCP, PGD Postojna, NIJZ OE Koper, Center za krepitev zdravja – ZD Postojna, PVZ Pivka, Zavod Sopotniki, ŠAD Mavrica Domžale, Velocenter, Kovod Postojna d. o. o., Krajinski park presihajoča jezera, promotor nordijske hoje in mnogi drugi.

 

 

E-novice
Za najnovejše informacije in aktualne dogodke se prijavite na naše e-novice!