Sprejeta Celostna prometna strategija Občine Pivka

Objavljeno 27. 9. 2018

S strani Oddelka za razvoj in raziskave v prometu je bila v četrtek, 20. septembra 2018 predstavljena Celostna prometna strategija Občine Pivka na 23. redni seji Občinskega sveta Občine Pivka, kjer je občinski svet obravnaval ter odločal o njeni končni sprejetosti.

S končnim sprejetjem dokumenta na Občinskem svetu Občine Pivka je tako nastopilo obdobje, ko se bodo v občini zastavljeni dolgoročni cilji in oblikovani operativni in strateški ukrepi s področja prometa pričeli postopno izvajati v realnem okolju.

S sprejetjem celostne prometne strategije se je občina zavezala k uresničevanju zastavljenih ciljev in izvedbi ukrepov, s katerimi bo možno v celotni občini zagotoviti ključne pogoje za povečanje deleža opravljenih potovanj na do okolja prijazen, zdrav in aktiven način.

Priprava celostne prometne strategije je temeljila na sodobnem konceptu načrtovanja, ki zajema celovito obravnavanje vseh zvrsti prometa ter njihovo prepletanje in povezovanje z družbenim okoljem. Torej sodobno razmišljanje, ki se odmika od dosedanje prakse, ki temelji na tradicionalnem načrtovanju gradnje infrastrukturnih objektov, ki povečujejo zmogljivosti cest in parkirišč ter se bliža v smeri celostnega načrtovanja prometa s poudarkom na izboljšanju pogojev za hojo, kolesarjenje in uporabo storitev javnega potniškega prometa. Torej urejanje prometa po meri ljudi s ciljem zagotavljanja učinkovite in enakopravne dostopnosti za vse ter izboljšanja kvalitete bivanja. V ospredje obravnave je celostna prometna strategija postavila ljudi in kakovost bivanja, kjer sta promet in mobilnost definirana kot orodji za doseganje zastavljenih ciljev.

AKCIJSKI NAČRT OSREDNJI ELEMENT CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE

Akcijski načrt predstavlja ogrodje celostne prometne strategije, saj podaja podroben opis ukrepov za posamezni strateški steber.

 STRATEŠKI STEBRI IN OBLIKOVANI UKREPI

Ukrepi so bili definirani na podlagi zastavljenega izziva občine, oblikovane vizije razvoja prometa v prihodnosti in definiranih ciljev. Poleg seznama ukrepov zajema akcijski načrt še predviden strošek izvedbe posameznega ukrepa, nivo zahtevnosti, razdelitev odgovornosti ter časovni plan izvedbe. Skupaj je v akcijskem načrtu zbranih 36 ukrepov, razdeljenih po posameznem strateškem stebru, s katerimi se bo v naslednjih petih letih v občini načrtoval promet po meri in potrebah občank in občanov.

 1. STRATEŠKI STEBER: Trajnostno načrtovanje prometa v občini

 • Priprava uravnoteženega proračuna za dolgoročno izvajanje aktivnosti s področja trajnostne in zelene mobilnosti.
 • Revizija celostne prometne strategije leta 2020 in prenova leta 2023.
 • Aktivno vključevanje v vse-evropsko iniciativo Evropski teden mobilnosti (mesec izvajanja: september) ter vzpostavitev občinske prireditve za javnost na temo trajnostne mobilnosti
 • Izdelava načrtov trajnostne mobilnosti in načrtov varnih šolskih poti za vse osnovne šole v občini.
 • Postavitev električnih polnilnih postaj za hitro polnjenje različnih električnih prevoznih sredstev (za osebna vozila, avtodome, kolesa,…).

 2. STRATEŠKI STEBER: Izboljšana ponudba javnega potniškega prometa

 • Projekt Sopotniki – nadgradnja sistema brezplačnih prevozov za starejše v občini Pivka.
 • Celostna ureditev obstoječe železniške postaje Pivka (ureditev izven nivojskih dostopov na perone, adaptacija objekta in ureditev zunanje okolice).
 • Izgradnja vsaj enega para avtobusnih postajališč na leto in prenova vsaj enega para avtobusnih postajališč na leto (skupaj 10 parov do leta 2023). V sklopu ukrepa se uredijo tudi "šolska" avtobusna postajališča na nivoju celotne občine.
 • Zagotovitev ustavljanja potniških vlakov na železniškem postajališču Košana.

 3. STRATEŠKI STEBER: Privlačno, učinkovito in atraktivno kolesarjenje

 • Izgradnja kolesarskega omrežja v naselju Pivka kot izhodišče za nadaljnje širjenje omrežja kolesarskih povezav v zaledje občine (do 2,5 km / 5 let).
 • Izgradnja kolesarskih povezav na relaciji Pivka – Parje – Zagorje (z odsekom Parje – Narin) ter Pivka – Kal – Neverke – Gornja Košana vključno s kolesarskimi postajališči.
 • Postavitev funkcionalnih, pokritih in atraktivnih kolesarnic ob izobraževalnih ustanovah (OŠ Pivka, Vrtec Pivka, OŠ Košana z vrtcem), ob objektih javnega značaja (Občina Pivka, ZP Pivka, železniška postaja Pivka, Krpanov dom s knjižnico) ter ob turističnih objektih (EKO Muzej, Park vojaške zgodovine Pivka).
 • Vzpostavitev enostavnega sistema izposoje koles namenjenega za promocijske aktivnosti kolesarjenja v občini ter vzpostavitev izobraževalnih delavnic za mlade na temo kolesarjenja z namenom, da se zagotovi dolgoročni model izpopolnjevanja znanja in veščin (nadaljnje aktivnosti v šolah po prejemu izpita za kolo)
 • Na občinskem nivoju izgradnja pomožne kolesarske infrastrukture - kolesarski poligon (Pump-track).

 4. STRATEŠKI STEBER: Izkoriščen potencial hoje

 • Rekonstrukcija kritičnih območij za pešce in odstranjevanje ovir za osebe z omejenimi sposobnostmi.
 • Ustrezna ureditev obstoječih prehodov za pešce ter umestitev novih prehodov za pešce z vso pripadajočo opremo.
 • Postavitev urbane opreme (klopi, pitniki,…) ob obstoječih in novo načrtovanih peš povezavah.
 • Ureditev obstoječe peš povezave med pokopališčem pri Župnijski cerkvi Sv. Petra in Kolodvorsko cesto v Pivki v urejeno tlakovano sprehajalno pot.
 • Izgradnja peš povezave na levi strani glavne ceste G1-6 (Postojna - Ilirska Bistrica - Jelšane) med križiščem z ulico Pod Zavrtnice in železniško postajo Pivka.
 • Izgradnja manjkajočih odsekov peš povezav znotraj naselja Košana (v povezavi z OŠ Košana) ter izgradnja peš povezave med Gornjo in Dolnjo Košano v makadamski izvedbi.
 • Izgradnja manjkajočih odsekov peš povezav znotraj naselij Zagorje in Parje ob regionalni cesti R2-404.
 • Izgradnja peš povezave med zaselkom Šmihel in avtobusnim postajališčem ob glavni cesti G1-6.
 • Ureditev mestnega trga v Pivki.

 5. STRATEŠKI STEBER: Učinkovito upravljanje z motoriziranim in mirujočim prometom

 • Optimizacija obstoječih prometnih režimov.
 • Razbremenitev šolskih okolišev v Pivki in v Košani od motoriziranega prometa (celostna ureditev območij).
 • Izgradnja Pivške obvoznice v povezavi z nadgradnjo obstoječega križišča pri Parku vojaške zgodovine.
 • Rekonstrukcija obstoječih cestnih povezav na območju celotne občine.
 • Prestavitev dejavnosti nakladanja tovornega blaga iz ŽP Pivka v industrijsko cono Neverke (dolgoročni ukrep) ali začasna postavitev protihrupnih ograj na tovornem delu ŽP Pivka (kratkoročni ukrep).
 • Uvedba elektronskega prometnega informativnega zaslona pred križiščem Kolodvorske, Snežniške in Javorniške ceste s ciljem ustreznega vodenja prometa v smeri Občine Ilirska Bistrica po Kolodvorski cesti in nadalje mimo Parka vojaške zgodovine.
 • Vzpostavitev parkirne politike v Občini Pivka, ki bo odvračala od dolgotrajnega parkiranja in bo vzpodbujala kratkotrajna parkiranja na določenih javnih frekventnih območjih.
 • Izgradnja javnega parkirišča za osebna vozila in avtodome ter sprehajalne poti v okviru izgradnje sejmišča in trga v Pivki.
 • Nadgradnja in optimizacija obstoječega parkirišča pri železniški postaji Pivka z izgradnjo dodatnih parkirnih mest (vključno s parkirnimi mesti za invalide).
 • Nadgradnja in optimizacija obstoječega parkirišča pri vrtcu Pivka in OŠ Pivka.
 • Ureditev večjega krajinskega parkirišča bruto površine 6.000 m2 za tovorna vozila, avtodome in osebna vozila.
 • Ureditev obcestnih počivališč za osebna vozila/avtodome s pripadajočo opremo.

 

Prejšnja novica
Teambuilding na Korčuli
E-novice
Za najnovejše informacije in aktualne dogodke se prijavite na naše e-novice!