Projekt:

Avtocesta Slivnica - Draženci - Gruškovje

Oznake: Oddelek za ceste in železnice
 • Investitor:DARS d.d.
 • Naročnik:DARS d.d.
 • Projektant/izdelovalec:Lineal d.o.o.- vodilni partner, BPI d.o.o., Dolenjska projektiva d.o.o
 • Naziv projekta:Avtocesta Slivnica - Draženci - Gruškovje
 • Lokacija:0091 Slivnica - Hajdina, 0092 Hajdina - Draženci
 • Odsek:0091 - Sklop A od km 0+000 do km 2+000 0091 - Sklop B od km 2+000 do km 14+850 0092 - Sklop C od km 14+850 do km 19+850
 • Vodja projekta:Milivoj Ročenovič u.d.i.g.
 • Faza:PGD, PZI
 • Datum izdelave:2005/2008
 • Št. projekta:605
 • Delovni nalog:25292
 • Investicijska vrednost:: Sklop A: 31.079.304 € z DDV Sklop B: 69.956.035 € z DDV Sklop C: 30.654.319 € z DDV
 • Vrednost proj. Dok.:3.553.078,49 € z DDV
Opis projekta
 • Nova gradnja

Po naročilu Družbe za avtoceste Republike Slovenije smo izdelali projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekt za izvedbo za izgradnjo dela avtoceste A4 Slivnica - Gruškovje (meja Hrvaška). Slovenija je ena izmed središčnih dežel alpsko - jadranske regije, to pa močno vpliva na njen prometni pomen. Leži v prostoru, ki pomeni prehod iz alpskega sveta v širno panonsko nižino po eni strani, po drugi strani pa se odpira na Jadransko morje.

Več / Manj

AC A4 predstavlja skupaj s krakom AC A1 Šentilj - Maribor - Slivnica, bivšo t.i. Pyhrnsko AC, ki povezuje sredno Evropo preko Slovenije s Hrvaško in se preko Srbije in Črne Gore navezuje z enim krakom na Solun, z drugim pa preko Bolgarije na Bospor. Ta prometni koridor, pa je s padcem "železne zavese" izgubil precejšnji pomen, saj je sedaj odprt najbolj naravni prometni koridor med bližnim vzhodom in srednjo Evropo ob reki Donavi. Glede na spremenjene politične prilike na Balkanu pa je tega daljinsko tranzitnega prometa vedno več.

Glede na prometno geografijo širšega območja se je v prometnem smislu oblikoval t.i. "prometni trikotnik", ki ga tvorijo sledeče glavne ceste:

 • GI-1 Maribor - Hajdina
 • GI-2 Sl. Bistrica - Hajdina, ki se nadaljuje do Ormoža in nato do hrvaške meje v Središču ob Dravi
 • GI-13 Maribor - Slivnica in R II-430 Slivnica - Sl. Bistrica

V smeri Maribor - Sl. Bistrica je že zgrajena AC A1 in je tako bivša M - 10 že prekategorizirana. Trikotnik tako tvorijo AC A1 in dve glavni cesti.

Dejansko pa je v prometnem smislu in po kategorizacji Banke cestnih podatkov ta gradbeni pododsek Slivnica - Draženci razdeljen na dva prometna odseka:

 • odsek 0091: razcep "Slivnica" - priključek "Hajdina" in
 • odsek 0092: priključek "Hajdina" - razcep "Draženci"

Oznake razcepov in priključkov znotraj omenjenih odsekov:

 • 0168 A4 razcep Slivnica
 • 0489 A4 priključek Letališče Maribor
 • 0490 A4 priključek Marjeta
 • 0491 A4 priključek Zlatoličje
 • 1704 A4 počivališče Dravsko polje
 • 0492 A4 priključek Hajdina
 • 0493 A4 razcep Draženci 

AC Slivnica - Draženci - Gruškovje je z nacionalnim programom izgradnje AC v RS pridobila status tretje prometne hrbtenice v državi, hkrati pa postaja tudi del prometne poti, ki povezuje srednjo Evropo preko Slovenije s Hrvaško in se preko Srbije in Črne Gore navezuje z enim krakom na Solun, z drugim pa preko Bolgarije na Bospor. Del te trase od Maribora do Ptuja je  ureditvijo razmer na Balkanu še posebej pridobil na pomenu s povečanim treanzitom. Tega namreč danes prevzema gl. c. l. reda G1-1, ki pa glede na svoj potek skozi naselja ter neugodne horizontalne in vertikalne elemente ne zagotavlja primernega stnardarda in prometne varnosti udeležencem v prometu. Ob tem se izrazito slabšajo življenjski pogoji ob tej cesti.

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

V smeri Maribor-Sl.Bistrica je že zgrajena AC A1 in je tako bivša M – 10 že prekategorizirana. Trikotnik tako tvorijo AC A1 in dve glavni cesti. Trasa poteka po t.i. Dravskem polju, ki je izrazito ravninski, saj je razlika višin od Slivnice do Hajdine na razdalji ca 18 km le 40 m in je tako povprečni padec le 0.22 % Naseljena obmoja so večinoma situirana ob obstoječih cestah. Ob glavni cesti GI-1: Miklavž na Dravskem polju, Starše, Slovenja vas, Hajdoše, Skorba in Hajdina.

Več / Manj

Ob glavni cesti GI-2 pa Kidričevo, vmes na sredini območja pa še : Slivnica, Orehova vas, Marjeta na Dravskem polju, Trniče, Prepolje, Gerčja vas, Kungota pri Ptuju, Njiverce in Draženci. Obstoječi glavni cesti GI-1 in GI-2 od Maribora in Slovenske Bistrice proti Ptuju imata vlogo daljinske cestne povezave z Hrvaško, hkrati pa navezuje celotno podravsko regijo na državni cestni sistem, ki na prehodu skozi regijo in naselja služi tudi lokalnemu prometu. Obravnavana avtocesta na odseku med Slivnico in Draženci bo bistveno spremenila prometne razmere na obravnavanem območju, kajti z obstoječe G1-1 bo prevzela ves tranzitni promet in velik del med regionalnega prometa. S tem pa bodo gosto posejane vasi ob glavni cesti razbremenjeni daljinskega prometa. Avtoceste A4 Slivnica – Draženci – Gruškovje (meja Hrvaška ) odsek Slivnica - Draženci, pododsek Slivnica - Hajdina SKLOP A od km 0+000 do km 2+000, SKLOP B od km 2+000 do km 14+850 in SKLOP C od km 14+850 do km 19+850 v skupni dolžini 19 km in 850 m. 

Avtocesta (AC) A4 Slivnica – Hajdina(Draženci) - Gruškovje (meja Hrvaška) se v Slivnici odcepi od AC A1 Šentilj – Maribor – Ljubljana – Koper. 

premostitveni objekti

Poleg avtocestne trase je bilo potrebno zgraditi skupaj še 32 premostitvenih objektov: 

 • 21 nadvozov 
 • 2 podvoza 
 • 3 podhodi za živali 
 • 4 mostovi 
 • 1 prepust 
 • 1 viadukt 

ostale ureditve

 • UREDITEV KOMUNALNIH VODOV

V sklopu projekta je bilo treba narediti načrte naslednjih komunalnih vodov: 

 • vodovod, kanalizacijsko omrežje, elektro vodi, plinovod, KRS, TK omrežje, klic v sili 

Sodelujoče projektivne organizacije (odgovorni projektant) 

 • Krajinska arhitektura, Analiza obremenjenosti s hrupom s predlogom protihrupnih ukrepov – Urbis d.o.o. (Rajko Sterguljc, Mira Vizovišek – Motaln, Zoran Jauševec) 
 •  Ureditev platoja BS Slivnica – BPI d.o.o. (Milivoj Ročenovič) 
 • Prometna oprema in signalizacija (Lidija Radež) 
Več / Manj
 • Odvodnja meteornih voda s cest,kanalizacija komunalnih odpadnih voda – IEI d.o.o. (Brigita Žiberna) 
 • Vodnogospodarska ureditev, objekti za zaščito odpadnih vod s cest, ponikanje – VGB Maribor d.o.o. (Stanko Rukovnik) 
 •  Nadvozi, mostovi, prepust – PONTING d.o.o. (Viktor Markelj, Dušan Rožič) 
 • Vodovod – VODING d.o.o. (Milena Blažeka) 
 • Aktivna zaščita pred hrupom – PROVIA d.o.o. (Matjaž Brezavšček) 
 • VN, SN in NN vodi, TP – IBE d.d. (Marko Ramovš, Vesna Heralampiav, Mitja Kovačič) 
 • Javna razsvetljava – Dob inženiring d.o.o. (Branko Doberšek)
 • TK vodi - GVO d.o.o. (Vladimir Sobotkiewicz) 
 • Monitoring v času gradnje, Elaborat protihrupne zaščite – EPI Spektrum d.o.o. (Rade Marhold,Janez Drev) 
 • Varnostni načrt, Elaborat ekološke ureditve gradbišč– AQS d.o.o. (Darjo Bratoš) 
 • Geološko – geotehnični elaborat – GEOINŽENIRING d.o.o. (Ksenija Štern) 
 • Elaborat shranjevanja rodovitne prsti – Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (Jože Poglajen) 
 • Elaborat za preprečevanje vdora nevarnih snovi v vodotoke in podtalnico, Analiza pogojev odvajanja padavinskih voda – Geološki zavod Slovenije (Mihael Brenčič) 
 • Avtocesta, razcep Draženci, deviacije cest, odvodnja meteornih voda s cest – PNG d.o.o. (Janez Pugelj) 
 • Viadukt, nadvozi, podhod – SPIT gradbeni inženiring (Miran Lozej) 
 • Plinovod – VAREN (Marko Lubej) 
 • Klic v sili – PAP Informatika d.o.o. (Ivan Pureber) 
 • Cestninske postaje, aktivna zaščita pred hrupom – Projekt d.d. Nova Gorica (Tomislav Čakardić) 
 • Nadvozi, podvoz, podhod – GRADIS Biro za projektiranje (Diana Zupanc, Stanislav Groznik, Ljubo Korpar) 
 • Nadvozi, podvoz – ISB (Darko Toplak) 
 • Nadvozi, podhod – Ginex International d.o.o. (Dragiša Lazarević) 
 • Nadvoz – Line d.o.o. (Peter Kristanič) 
 • Nadvoz – KO-BIRO d.o.o. (Peter Koren)

 

 

 

 

E-novice
Za najnovejše informacije in aktualne dogodke se prijavite na naše e-novice!