Projekt:

AC priključek 0135 Slov. Bistrica - jug

Oznake: Oddelek za ceste in železnice
 • Investitor:IDEAAL Projekt, Podjetje za inženiring in projektiranje d.o.o.
 • Naročnik:IDEAAL Projekt, Podjetje za inženiring in projektiranje d.o.o.
 • Projektant/izdelovalec:Lineal d.o.o.
 • Naziv projekta:AC priključek 0135 Slov. Bistrica- jug
 • Lokacija:Priključevanje TC Lidl na priključno cesto AC priključka Slov. Bistrica- jug
 • Vodja projekta:Viljem Zemljak i.g.
 • Faza:IDZ, PZI, PID
 • Datum izdelave:Maj 2008
 • Št. projekta:614
 • Delovni nalog:25608
 • Investicijska vrednost:390.000,72 € z DDV
 • Vrednost proj. Dok.:27.109,20 € z DDV
Opis projekta
 • Nova gradnja​

Izvedba priključka na priključni cesti A - priključna cesta AC priključka 0135 Slovenska Bistrica- jug - priključek za PTSC LIDL. Nov priključek za PTSC LIDL in TC Tuš je predviden v km 0,150 priključne ceste AC priključka 0135 Slovenska Bistrica-jug. Priključevanje se izvede po sistemu desno - desno z klinastim otokom. Priključek je lociran med križiščem KR1, ki je v km 0,0 in ga tvori cesta R1-230/0275 s priključno cesto AC priključka t.i. cesta A, to je cesta na kateri je predviden nov priključek za PTSC LIDL.

Več / Manj

Na priključni cesti je v km 0,270 dvopasovno krožno krožišče, ki ga tvori priključna cesta AC priključka in južna obvozna cesta Slovenske Bistrice. 

Nov priključek je lociran med obe navedeni križišči na medsebojni oddaljenosti:

 • cca 150m za osjo predvidenega anopasovnega 3 krakega krožnega križišča KR1 na cesti R2-430/0275 in
 • cca 120 m pred osjo obstoječega dvopasovnega 3 krakega krožnega križišča KR2 na priključni cesti AC priključka Slovenska Bistrica-jug, ki jo v nadaljnjem tekstu označujemo kot cesto A.

Cesta A je v naselju Slovenska Bistrica. Priključek je obdelan tako, da ima klinast uvoz na cesto A. Priključek je skupen za dostop (uvoz in izvoz) s platoja TC TUŠ in PTSC LIDL.

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Izdelali smo naslednje tri variante prikljuČevanja, ki predstavljajo rešitev po principu desno – desno z izvedbo vmesnega otoka v cilju kanaliziranja prometnih tokov in jasnega togega vodenja prometa. Predvideno prikljuČevanje kompleksa TC LIDL in TC TUŠ s prikljuČne ceste AC prikljuČka 0135 Sl. Bistrica - jug je predvideno preko novega križišČa po principu desno – desno.

Več / Manj

Novo križišče je predvideno med obstoječimi križišči na priključni cesti AC priključka 0135, ti dve križišči sta:

 • križišče ceste R2-430/275 s priključno cesto AC priključka 0135, ki leži na severni strani in 
 • krožno križišče na priključni cesti z južno zbirno cesto na južni strani.

Priključevanje kompleksa TC LIDL in TC TUŠ je predvideno preko dveh križišč po principu desno – desno od katerih je križišče št. 1, ki je na južni zbirni cesti že izgrajeno. 

Križišče št. 1 služi dostopu na kompleks TC iz smeri industrijske cone Sl. Bistrice in bo po dokončanju južne zbirne ceste Sl. Bistrice omogočalo dostop z vzhodnega dela Sl. Bistrice. 

ostale ureditve

 • UREDITEV KOMUNALNIH VODOV

V sklopu rekonstrukcije lokalne ceste se preuredijo sledeči komunalni vodi: 

 • elektro vodi, KRS vodi, podzemni telekomunikacijski vodi, vodovod, fekalni kanal, meteorni kanal, plinovod in javna razsvetljava. 

Sodelujoče projektivne organizacije (odgovorni projektant) 

 • Javna razsvetljava, prestavitev in mehanska zaščita kablov, prestavitev in mehanska zaščita nizkonapetostnega omrežja – Dob 
 • inženiring d.o.o. (Branko Doberšek) 
 • Prestavitev kabelsko razdelilnega sistema – ELMIS (Milena Šerc) 
 • Geodetski načrt – Geomatik d.o.o. (Borut Donko) 
 • Varnostni načrt – DUVAL INŽENIRING d.o.o. (Andrej Veselko)

 

 

E-novice
Za najnovejše informacije in aktualne dogodke se prijavite na naše e-novice!